واحد کنترل کیفی گیلتا یکی از مجهزترین واحدهای موجود در کشور است که به تمامی وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز برای تست فیلم، چاپ و لمینیت مجهز می باشد.این واحد با بهره گیری از استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت از خطوط تولید به طور مرتب نمونه برداری نموده و مورد بررسی قرار می دهد و نتایج را به واحد تولید جهت رفع معایب موجود ارسال می نماید . این مساله باعث عدم وجود ضایعات در سفارشات و رضایت کامل مشتریان این واحد شده است.


Quality Control:
The quality culture permeates at every level within Gilta& we are passionate about maintaining our lead continually improving our performance in this area .to ensure that we set the pace for quality,all our films are developed,produced and tested in a controlled environment using the most advanced equipments.Additionally,the application of rigorous inspection regimes guarantees that every product will perform to consistently high standard.